top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1           Definities

  1. Opdrachtgever: gebruiker van deze algemene voorwaarden;

  2. Opdrachtnemer: OrcaSecure , de wederpartij van opdrachtgever;

  3. Overeenkomst:de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende de levering van zaken;

  4. Diensten:de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden;

  5. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Artikel 2           Toepassingsgebied

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van OrcaSecure BV

gevestigd te Bunschoten, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, alle werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht en alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voortvloeiende uit dan wel verbandhoudende met gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van opdracht. 

2.2       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze

schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.3       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.4       Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig verklaring genoemd in 2.3 overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2.5                   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

2.6       Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3           Totstandkoming overeenkomst van opdracht

3.1       Alle opdrachten van Opdrachtgevers beschouwt Opdrachtnemer als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

3.2       Alle offertes, waaronder tevens begrepen alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij dit in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3       Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het uitbrengen door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht dienen te verstrekken.

3.4       Overeenkomsten van opdracht komen eerst tot stand nadat zulks door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 4           Wijzigingen

4.1       Opdrachtgever is slechts gerechtigd de inhoud en de omvang van de opdracht te wijzigen in overleg met Opdrachtnemer.

4.2       Indien de wijziging van de opdracht leidt tot meerwerk zal Opdrachtnemer naar beste vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig over de voorgelegde meerkosten in ieder geval voordat de wijziging van de opdracht wordt geëffectueerd. Indien de wijziging van de opdracht noopt tot aanpassing van de tijdsplanning stemt Opdrachtgever hiermee in.

 

Artikel 5           Vergoeding meerwerk

5.1       Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren vergoeden, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen.

5.2       Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdracht­gever of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meer­werk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden en/of gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te  voorzien. Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de andere partij.

5.3       Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe  schrif­telijke opdracht van Opdrachtgever heeft gekregen. Opdrachtnemer brengt ter verkrijging van een schriftelijke opdracht een schriftelijke offerte uit, betreffende de omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden gewij­zigd. Opdrachtnemer is niet gerechtigd bij het uitbrengen van een offerte nadere dan wel zwaardere voorwaarden te stellen, tenzij Opdrachtgever daarmee instemt.
 

Artikel 6           Overdracht van verplichtingen

6.1       Opdrachtnemer kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever overdragen aan derde.

6.2       In geval van overdracht aan een derde van (een gedeelte van ) de verplichting uit de overeenkomst van Opdrachtnemer  zorg dragen is deze verplicht aan Opdrachtgever te melden welke zekerheden zij gesteld voor de afdracht van btw, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.

 

Artikel 7           Prijsbepaling en facturering

7.1       Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

7.2       De prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten tenzij zulks uitdrukkelijk in de aanbieding of de overeenkomst is vermeld.

7.3       de prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing

kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

7.4       Facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de in de offerte respectievelijk op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen specifieke condities zijn vermeld geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

7.5       Indien Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal Opdrachtgever zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdend met de inning van deze vordering of de rechtsuitoefening anderszins.

7.6       Indien Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan Opdrachtnemer, nadat Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

7.7       Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar uit uitsluitend oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft zal Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer ter zake van de betaling van de in het vooruitzicht gestelde vergoeding(en) zekerheid verstrekken.

7.8       Opdrachtnemer is bevoegd eenmaal per jaar de tarieven die zijn overeengekomen en in rekening worden gebracht aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO lonen voor zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verhoging vindt niet plaats dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

 

Artikel 8           Leveringstermijnen

8.1       Alle termijnen voor levering van diensten worden door Opdrachtnemer naar beste weten en vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het uitbrengen van een offerte of bij het aangaan van de opdracht aan Opdrachtnemer bekend waren. Deze termijnen voor levering zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

8.2       De enkele overschrijding van de termijn van levering brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet of niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk melden aan Opdrachtgever en zullen partijen dienaangaande in overleg treden.

 

Artikel 9           Garanties

  1. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten diensten voldoen aan de in opdrachtbevestiging vastgelegde eisen.

  2. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

 

Artikel 10         Geheimhouding

10.1      Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle bedrijfsgegevens alsmede van alle andere gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kende of had behoren te onderkennen. Opdrachtnemer zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

10.2      Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Opdrachtnemer, diens werkwijze en ontwikkelde methodieken, dan wel diens rapportage ter beschikking stellen.

10.3      Partijen staan in voor de nakoming van deze verplichting tot geheimhouding door de eigen medewerkers. Indien zulks een bijzondere geheimhoudingsverklaring vergt werken partijen daaraan mee.

 

Artikel 11         Intellectuele eigendom

11.2      Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ingevolge de uitvoering van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, analyses, modellen, ontwerpen, methodieken en rapporten alsmede het voorbereidende materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.

11.2      Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van derden wegens vermeende inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden ingevolge het vorige lid.

 

Artikel 12         Inzet van medewerkers

12.1      Opdrachtnemer is na overleg met Opdrachtgever gerechtigd om medewerkers die voor de uitvoering van de opdracht zijn ingezet te vervangen door andere medewerkers.

12.2      Opdrachtnemer staat er voor in dat de medewerker die ter vervanging wordt ingezet van een kwalitatief niveau is dat gelijk of hoger is dan het niveau van de medewerker die wordt vervangen. Partijen kunnen in overleg hiervan afwijken.

12.3      Opdrachtnemer kan -gelet op diens bedrijfsfilosofie- naast de medewerker die ten behoeve van Opdrachtgever is ingezet andere medewerkers inzetten indien de specifieke expertise van deze medewerkers een meerwaarde heeft bij de uitvoering van de opdracht. Inzet van bedoelde medewerkers vindt plaats in overleg met Opdrachtgever.

 

Artikel  13        Overname medewerkers

13.1      Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de Opdrachtnemer met de Opdrachtnemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de Opdrachtnemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, buiten de Opdrachtnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.

13.2      Indien in afwijking van het gestelde onder artikel 8.1 zonder toestemming van de Opdrachtnemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een (enige) andere overeenkomst wordt aangegaan met een in artikel 8.1 bedoelde werknemer, verbeurt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 400 uur maal het laatst geldende uurtarief.

 

Artikel 14         Verplichtingen

14.1      Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt overeenkomstig de met Opdrachtgever vastgestelde afspraken en procedures.

14.2      Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking zijn gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 15         Aansprakelijkheid

15.1      Opdrachtnemer pleegt jegens Opdrachtgever wanprestatie indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze die een goed, met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend vakgenoot had kunnen en had moeten vermijden, een en ander nadat zij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

15.2      De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht over de laatste zes maanden van Opdrachtgever heeft ontvangen met een maximum van € 250.000,--.

15.3      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

15.4      Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de organisatie van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.

15.5      Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen van € 1.000.000,-- , waarop de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (avb) aanspraak geeft met inbegrip van het mogelijke eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

15.6      Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 2.

 

Artikel 16         Overmacht

16.1      Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen en personeelsgebrek in de organisatie van Opdrachtgever worden daaronder begrepen.

16.2      Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst van opdracht schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.

16.3      Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 17         Beëindiging

17.1      In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn schriftelijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten op schadevergoeding.

17.2      Het is Opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden louter op basis van overschrijding van een vastgestelde tijdsplanning noch in geval Opdrachtnemer tekort komt in de nakoming van de overeenkomst en hem geen redelijke termijn is geboden voor herstel.

 

Artikel 18         Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1      Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Nederlands recht.

18.2      Geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan over de (uitvoering van de) opdracht dan wel de interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

bottom of page